AVTAL GÄLLANDE SLUTANVÄNDARLICENS OCH VILLKOR (”AVTAL”)

LÄS DET HÄR AVTALET NOGGRANT INNAN DU TECKNAR ETT ABONNEMANG PÅ, ÖPPNAR, AKTIVERAR ELLER ANVÄNDER TELEMETRI-ELLER UPPGIFTSDATALÖSNINGEN

Tack för ditt intresse av att teckna ett abonnemang på den här telemetrilösningen. I det här avtalet finns viktig information gällande (i) betalda abonnemang, provabonnemang eller andra abonnemang (”Abonnemang”) på telemetri- eller uppgiftsdatalösningen (”Lösningen”) och den webbplats som är tillgänglig för Abonnenter och andra på https://www.fusesmartfarming.com/ (”Webbplatsen”) och (ii) användning av viss information eller data (förutom personliga data) (”Data”) som kan samlas in, registreras och överföras från och om de jordbruksmaskiner som är kopplade till Lösningen. Information om vilka personliga data som kan samlas in i samband med Tjänsten finns i AGCO:s sekretessmeddelande på https://www.agcocorp.com/privacy/

Det här är ett juridiskt avtal mellan dig och AGCO Corporation, Duluth, GA, USA (”AGCO” eller ”vi” eller ”oss”) som ersätter alla tidigare förslag, framställningar eller överenskommelser mellan parterna avseende Lösningen. Om du inte accepterar villkoren i det här avtalet ska du inte öppna, aktivera eller använda Lösningen. Du bekräftar genom att ”acceptera” villkoren i det här Avtalet och/eller aktivera och/eller använda Lösningen att du ingår det här avtalet antingen i egenskap av företag och inte som konsument, eller alternativt på grundval av att du bekräftar att innehållet i det här Avtalet är en licens gällande rättigheter som inte beviljas för ändamål i privathem, under fritid eller i sociala sammanhang som normalt förknippas med konsumenter.

LÄS VILLKOREN I DET HÄR AVTALET NOGGRANT INNAN DU TECKNAR ETT ABONNEMANG, ÖPPNAR, AKTIVERAR ELLER ANVÄNDER WEBBPLATSEN ELLER LÖSNINGEN. GENOM ATT ”ACCEPTERA” DE HÄR VILLKOREN, TECKNA ETT ABONNEMANG, ÖPPNA, AKTIVERA ELLER ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTEN SAMTYCKER DU TILL ATT VARA JURIDISKT BUNDEN AV DET HÄR AVTALET. ”ACCEPTERA” INTE, ÖPPNA OCH AKTIVERA ELLER ANVÄND INTE WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTEN OM DU INTE SAMTYCKER TILL DET HÄR AVTALET.

Lösningens begränsningar. Lösningen bygger på trådlösa kommunikationsnätverk och satellitnätverket Global Positioning System (”GPS”). ALLA LÖSNINGAR ÄR INTE TILLGÄNGLIGA ÖVERALLT, I SYNNERHET INTE I AVLÄGSNA ELLER SLUTNA OMRÅDEN, OCH INTE I ALLA FORDON SAMT INTE VID ALLA TIDPUNKTER. Det område där du bedriver verksamhet kan påverka hur vi tillhandahåller Lösningen. Lösningen fungerar bara på platser där vi har anlitat en leverantör för trådlösa tjänster för Lösningen i respektive område och endast om leverantören av trådlösa tjänster har teknisk kompatibilitet, täckning, nätverkskapacitet och mottagning vid den tidpunkt och i det område där Lösningen ska användas. Lösningar som använder platsinformation gällande ditt fordon fungerar bara om det inte finns hinder för GPS-satellitsignalerna, att de är tillgängliga på respektive plats och är kompatibla med dina fordonssystem.

DITT FORDON MÅSTE HA ETT FUNGERANDE ELEKTRISKT SYSTEM FÖR ATT LÖSNINGEN SKA GÅ ATT ANVÄNDA.

Programvaruuppdateringar. I Lösningen ingår programvara som AGCO tillhandahåller (”Programvara”). Programvaran licensieras till dig, säljs inte till dig, och kan behöva uppdateras eller ändras då och då. Du samtycker till att AGCO får göra fjärrändringar eller fjärruppdateringar av Programvaran i ditt fordon utan föregående meddelande eller tillstånd. De här uppdateringarna kan till exempel bibehålla eller förbättra din utrustnings funktion. Uppdateringar eller ändringar av Programvaran kan påverka eller radera data som du har lagrat i utrustningen. Vi ansvarar inte för påverkade eller raderade data till följd av en uppgradering eller ändring av Programvaran.

Immateriell egendom. Lösningen skyddas av immaterialrättsliga lagar och internationella fördrag. Alla rättigheter som gäller Lösningen ägs av AGCO eller dess leverantörer och inget i det här Avtalet överför eller ger någon upphovsrätt gällande Lösningen till dig.

Licens. AGCO beviljar dig en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, upphävbar slutanvändarlicens som omfattas av lokala begränsningar och tidsbegränsningar, som du kan aktivera och sedan använda Lösningen och Webbplatsen. Du får inte hyra ut, leasa, underlicensiera eller låna ut Lösningen till tredje part. AGCO förbehåller sig rätten att tilldela rättigheter gällande Lösningen och för detta ändamål tilldela Avtalet, men kommer att meddela sådana händelser enligt stycket nedan under rubriken ÄNDRINGAR I VILLKOREN OCH LÖSNINGEN.

Ingen bakåtkompilering. Du får inte bakåtkompilera, dekompilera eller demontera Lösningen, utom och endast i den utsträckning sådan aktivitet är uttryckligen tillåten i gällande lag, oavsett informationen i denna begränsning.

ÄNDRINGAR I VILLKOR OCH LÖSNING: VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT ÄNDRA VILLKOREN I DET HÄR AVTALET NÄR SOM HELST. ÄNDRINGARNA TRÄDER I KRAFT NÄR REVIDERINGARNA HAR PUBLICERATS PÅ WEBBPLATSEN. DET UPPDATERADE AVTALET INKLUDERAR DET DATUM DÅ ÄNDRINGARNA TRÄDDE I KRAFT. DIN FORTSATTA ANVÄNDNING AV LÖSNINGEN NÄR SÅDANA ÄNDRINGAR HAR PUBLICERATS ONLINE UTGÖR DITT GODKÄNNANDE AV DESSA ÄNDRINGAR. DU BÖR GRANSKA AVTALET (INKLUSIVE GILTIGHETSDATUM) OCH TILLÄMPLIGA POLICYER OFTA FÖR ATT FÅ KUNSKAP OM DE VILLKOR SOM GÄLLER DIN ANVÄNDNING AV LÖSNINGEN OCH/ELLER WEBBPLATSEN. Om vi gör betydande förändringar av det här avtalet som, efter vår egen bedömning, skulle ha en negativ inverkan på din användning av Lösningen, kommer vi antingen att publicera ett meddelande på Webbplatsen om att Avtalet har ändrats och giltighetsdatum för ändringen, eller skicka ett meddelande till dig med en beskrivning av ändringarna och giltighetsdatumet. I händelse av en potentiell konflikt mellan det här Avtalet och villkoren i något erbjudande om Lösningen gäller det här Avtalet.

Annullering. Vi förbehåller oss rätten att annullera ditt Abonnemang när som helst om du underlåter att betala förfallna belopp, överträder eller bryter mot det här Avtalet, eller av någon annan orsak enligt vårt eget gottfinnande. Om ditt Abonnemang annulleras ansvarar du fortfarande för betalning av alla utestående saldon som har uppkommit till datumet för annullering, inklusive eventuella avgifter som beskrivs häri.

Ägarbyte. Om du säljer en maskin utrustad med Lösningen måste du se till att Abonnemanget avslutas innan ägarbytet så att en ny ägare som inte omfattas av detta Avtal får obehörig tillgång till data. Om den nya ägaren vill använda sig av tjänsten krävs ett nytt Abonnemang.

Supporttjänster. AGCO och dess återförsäljare kan erbjuda supporttjänster som hänför sig till Lösningen (”Supporttjänster”).

Efterlevnad av lagstiftning. Du måste följa all gällande lagstiftning beträffande användning av Lösningen inklusive all gällande lagstiftning beträffande datasekretess.

Produkter från tredje part. Om du har tillgång till eller använder produkter eller tjänster från tredje part gäller även de villkor som kopplas till tredje parts produkter eller tjänster och du ska inte hålla AGCO ansvarigt för din tillgång till eller användning av sådana produkter eller tjänster från tredje part.

Upphörande. Utan att det påverkar andra rättigheter kan AGCO säga upp detta Avtal om du inte följer villkoren i Avtalet eller av någon annan orsak utan påföljd. Om AGCO skulle säga upp Avtalet utgår ingen återbetalning av betalda avgifter.

Ingen garanti. DU FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER TILL ATT WEBBPLATSEN OCH LÖSNINGENS INNEHÅLL OCH FUNKTIONER TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET”. FÖRETAGET OCH DESS DOTTERBOLAG GÖR INGA UTFÄSTELSER OCH LÄMNAR INGEN GARANTI, VARKEN UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, AVSEENDE LÖSNINGEN, TILLFÖRLITLIGHET, PREDIKTIVT VÄRDE, FULLSTÄNDIGHET, LÄMPLIGHET ELLER EXAKTHET HOS INFORMATIONEN INOM LÖSNINGEN ELLER ATT DIN TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDNING AV LÖSNINGEN ELLER WEBBPLATSEN ÄR OAVBRUTEN, FELFRI ELLER FÖRSEDD MED ALLA UPPDATERINGAR I RÄTT TID. VI FRÅNSÄGER OSS HÄRMED ALLA SÅDANA GARANTIER (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, RÄTTIGHETER OCH ICKE-INTRÅNG). AGCO GARANTERAR INTE OCH TAR INGET ANSVAR FÖR RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN I NÅGON INFORMATION, TEXT, GRAFIK, LÄNK ELLER ANNAT INNEHÅLL SOM INGÅR I LÖSNINGEN. AGCO LÄMNAR INGA GARANTIER GÄLLANDE NÅGRA SKADOR SOM KAN ORSAKAS AV ÖVERFÖRING AV DATORVIRUS ELLER -MASK, TIDSBOMB, LOGISK BOMB ELLER ANDRA LIKNANDE DATORPROGRAM.

Datainsamling. När Lösningen aktiveras börjar data överföras. Lösningen och Webbplatsen kan då samla in, lagra och överföra Data relaterade till maskinen, redskap och eventuellt även personliga data (”Data”). I det här ingår data gällande maskinens position, spårning, övervakning samt aktiviteter och annan data som maskinens givare samlar in, exempelvis men inte begränsat till motorns varvtal, kraftuttagets varvtal, huvudbrytare, avkastning, gödsel, bekämpningsmedel och/eller bränsleförbrukning. Typen och mängden av insamlade Data varierar mellan olika maskintyper och kan ändras när som helst utan förvarning. När du använder Lösningen kan maskinen spåras via GPS-satellitnätverket. Om din maskin inte bara används av dig själv ska du informera användare av maskinen om spårbarheten.

Datalagring. I syfte att tillhandahålla Lösningen sparar AGCO Data under en rullande period på maximalt 18 månader under Abonnemanget och i fem år efteråt (”Lagringsperiod för data”). AGCO kan efter eget gottfinnande förstöra Data relaterade till Lösningen efter Lagringsperioden eller omedelbart om ditt Abonnemang skulle annulleras eller upphöra. AGCO lagrar Data relaterade till Lösningen i Florida, USA eller inom EES.

Datadelning. AGCO instämmer i att du äger information och uppgifter om den maskin som är tillgänglig via Webbplatsen och Lösningen. När Lösningen aktiveras startar dataöverföringen från maskinen till AGCO omedelbart. Dessutom har vissa Lösningar en kryssruta för ”Datadelning”. Om du markerar kryssrutan ”Datadelning” börjar du dela data med den valda återförsäljaren.

Du beviljar härmed vald återförsäljare samt AGCO och dess dotterbolag (bilaga A) (sammantaget ”Licensmottagarna”) en royaltyfri, global, oupphörlig, icke-exklusiv licens för att få åtkomst till, använda, lagra och på annat sätt bearbeta alla Data relaterade till Lösningen från din maskin i syfte att (i) övervaka och analysera maskinens tillstånd och prestanda; (ii) bidra vid fortlöpande produktutveckling och förbättringsinitiativ; (iii) försvara licensmottagarna mot krav som ställs av dig eller någon tredje part, vilka hänför sig till maskinen som är kopplad till data gällande Lösningen. Den här licensen påverkar inte dina gällande rättigheter till dataskydd (som även förklaras i sekretessmeddelandet på https://www.agcocorp.com/privacy/.

Om du väljer att dela data med en tredje part via Lösningens API styrs alla data som överförs till tredje part av avtalet mellan er.

Om din maskin används av andra än du själv ska du informera en sådan användare om den tidigare nämnda datadelningen.

Om du som dataägare väljer att inte dela data relaterade till Lösningen på maskinbasis kan du bara lämna rutan "Datadelning" omarkerad för en viss maskin.

Du bekräftar om du inte markerar rutan ”Datadelning” att, även om du har tillgång till dina Lösningsdata på webbplatsen, din serviceåterförsäljare inte kommer att kunna övervaka maskinen och du samtycker till att (i) varken AGCO eller dess återförsäljare ska ansvara för underlåtenhet att övervaka maskinen och (ii) att supporttjänster inte är tillgängliga om du inte har markerat och tills du markerar rutan ”Datadelning”, samt att supporttjänster som du kan ha köpt avbryts omedelbart efter att du väljer att avstå från datadelningen. OBSERVERA ATT AGCO ALLTID KAN SE DE DATA SOM AKTIVERADE MASKINER SKICKAR.

Användning av dina personliga data

Du godkänner att Lösningen kan omfatta personliga data (som din position). Vi använder endast personliga data i enlighet med vårt sekretessmeddelande på https://www.agcocorp.com/privacy/.

I syfte att tillhandahålla tjänsten kontinuerligt förbehåller sig AGCO rätten att utse valfri auktoriserad AGCO-återförsäljare som primär tjänsteleverantör. Om en sådan ändring skulle göras får du ett meddelande om ändringen. Om du inte samtycker till ändringen kan du välja en annan återförsäljare genom att logga in på kontot för Lösningen och välja en annan återförsäljare från listan. Du har alltid rätt att begära att AGCO tillhandahåller identiteten för din serviceåterförsäljare och eventuell tredje part som då och då kan anlitas av AGCO genom att kontakta DataPrivacy@agcocorp.com.

ANSVARSBEGRÄNSNING. UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN SKA AGCO ELLER NÅGON MOTTAGARE AV EN LICENS GÄLLANDE ANVÄNDNING AV LÖSNINGSDATA OCH WEBBPLATSEN ANSVARA FÖR EVENTUELLA SKADOR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, UTEBLIVEN VINST, AVBROTT I VERKSAMHETEN ELLER FÖRLORAD INFORMATION) SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV: (I) ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA LÖSNINGEN ELLER WEBBPLATSEN; ELLER (II) UNDERLÅTENHET AV AGCO ELLER LICENSMOTTAGAREN ATT ÖVERVAKA MASKINENS PRESTANDA OCH GÖRA REKOMMENDATIONER BETRÄFFANDE MASKINSERVICE ELLER UNDERHÅLL, ÄVEN OM AGCO HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN ANSVARAR AGCO ELLER NÅGON MOTTAGARE AV LÖSNINGSDATA FÖR FÖRLUSTER AV DATA ELLER FÖR INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR, FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE UTEBLIVEN VINST) ELLER ANDRA SKADOR PÅ GRUND AV KONTRAKT, OTILLÅTNA HANDLINGAR ELLER ANNAT. AGCO HAR INGEN ANSVARSSKYLDIGHET BETRÄFFANDE INNEHÅLLET I LÖSNINGEN ELLER NÅGON DEL DÄRAV, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FEL ELLER UTELÄMNANDEN, KRÄNKNINGAR AV PUBLICERINGSRÄTTIGHETER, INTEGRITET, VARUMÄRKESRÄTTIGHETER, VERKSAMHETSAVBROTT, PERSONSKADA, INTEGRITETSFÖRLUST, MORALISKA RÄTTIGHETER ELLER UTLÄMNANDE AV KONFIDENTIELL INFORMATION.

Tvistlösning. Det här avtalet ska styras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i delstaten Georgia, USA, utan verkan på konflikt mellan lagregler. Efter AGCO:s eget gottfinnande ska eventuella tvister, kontroverser eller krav som uppstår till följd av eller som hänför sig till det här avtalet eller de transaktioner som övervägs härmed avgöras genom ett slutligt och bindande skiljeförfarande enligt American Arbitration Association Commercial Arbitration Rules i Gwinnett County, Georgia. Skiljedomsutslaget ska vara skriftligt och omfatta detaljerade faktarön, juridiska slutsatser och en redogörelse för föreskrivna påföljder. Skiljedomsutslaget ska ha specifik rättsverkan och utslaget kan avgöras i alla domstolar som har jurisdiktion. Om AGCO väljer att inte avgöra en tvist genom skiljedom ska tvisten, kontroversen eller kravet avgöras exklusivt i State or Superior Court of Gwinnett County, Georgia, USA eller United States District Court for the Northern District of Georgia, Atlanta Division och inte i något annat forum eller jurisdiktion. Varje part samtycker dessutom oåterkalleligt till egen jurisdiktion och forum exklusivt i, och samtycker till delgivning som utfärdats eller auktoriserats av, en sådan domstol. I den utsträckning som kan vara tillämplig samtycker parterna uttryckligen till att exkludera tillämpning av U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods från det här avtalet.

Bilaga A

AGCO-dotterbolag som beviljas en datalicens efter aktivering av Tjänsten. Du hittar listan med godkända AGCO-dotterbolag på https://www.agcocorp.com/contact/facilities-list.html.

Kontakta DataPrivacy@agcocorp.com om du vill veta mer