AVTALE OM SLUTTBRUKERLISENS OG VILKÅR FOR BRUK («AVTALE»)

LES DENNE AVTALEN NØYE FØR DU KJØPER ET ABONNEMENT PÅ, SKAFFER DEG TILGANG TIL, AKTIVERER ELLER BRUKER TELEMETRI- ELLER OPPGAVEDATALØSNINGEN

Takk for at du ønsker å kjøpe et abonnement på telemetriløsningen. Denne avtalen inneholder viktig informasjon om (i) ditt betalte abonnement, prøveabonnement eller abonnement av en annen type («abonnement») på telemetri- eller oppgavedataløsningen («løsning») og nettstedet som er tilgjengelig for abonnenter og andre på https://www.fusesmartfarming.com/ («nettsted»), og (ii) bruken av bestemt informasjon og data (ikke personopplysninger) («data») som kan samles inn, registreres og overføres fra og i forbindelse med landbruksmaskinene tilknyttet løsningen. Hvis du ønsker informasjon om personlige opplysninger som kan bli samlet inn i forbindelsen med tjenesten, kan du se AGCOs retningslinjer for personvern på https://www.agcocorp.com/privacy/

Dette er en juridisk avtale mellom deg og AGCO Corporation, Duluth, GA, USA («AGCO») som erstatter alle tidligere tilbud, fremstillinger eller forståelser mellom partene angående løsningen. Hvis du ikke godtar vilkårene i denne avtalen, må du ikke aktivere eller bruke løsningen. Ved å godta vilkårene i denne avtalen og/eller aktivere og/eller bruke løsningen bekrefter du at du inngår denne avtalen som en del av driften av en virksomhet, ikke som en privat forbruker, eventuelt at du inngår avtalen under forutsetning av at du erkjenner at innholdet i denne avtalen er en lisens for rettigheter som ikke gis for private formål, fritidsformål eller sosiale formål som vanligvis forbindes med private forbrukere.

LES VILKÅRENE I DENNE AVTALEN NØYE FØR DU KJØPER ET ABONNEMENT ELLER BRUKER ELLER AKTIVERER NETTSTEDET ELLER LØSNINGEN. VED Å GODTA DISSE VILKÅRENE, TEGNE ET ABONNEMENT ELLER BRUKE ELLER AKTIVERE NETTSTEDET ELLER TJENESTEN SAMTYKKER DU I Å VÆRE JURIDISK BUNDET AV DENNE AVTALEN. IKKE GODTA DENNE AVTALEN ELLER BRUK ELLER AKTIVER NETTSTEDET ELLER LØSNINGEN HVIS DU IKKE SAMTYKKER I DENNE AVTALEN.

Begrensninger for løsningen. Løsningen er avhengig av trådløse kommunikasjonsnettverk og satellittnettverket GPS (Global Positioning System). IKKE ALLE LØSNINGER ER TILGJENGELIGE OVERALT, SPESIELT IKKE PÅ AVSIDESLIGGENDE STEDER ELLER I INNELUKKEDE OMRÅDER, ELLER PÅ ALLE KJØRETØYER, TIL ENHVER TID. Området som du jobber i, kan påvirke løsningen vi kan levere. Løsningen fungerer bare på steder der vi har en leverandør av trådløse tjenester for løsningen, og bare hvis leverandøren av trådløse tjenester har teknisk kompatibilitet, dekning, nettverkskapasitet og mottak når og der det er behov for løsningen. Løsninger som bruker informasjon om posisjonen til kjøretøyet, fungerer bare hvis GPS-satellittsignalene er frie for hindringer, tilgjengelige på det aktuelle stedet og kompatible med kjøretøysystemene.

KJØRETØYET MÅ HA ET FUNGERENDE ELEKTRISK SYSTEM FOR AT LØSNINGENE SKAL FUNGERE.

Oppdatering av programvare. Løsningen omfatter programvare som AGCO gjør tilgjengelig for deg («programvare»). Programvaren lisensieres til deg – den selges ikke til deg – og den kan trenge oppdateringer eller endringer fra tid til annen. Du samtykker i at AGCO kan endre eller oppdatere programvaren i kjøretøyet ditt eksternt uten ytterligere varsling eller innhenting av samtykke. Formålet med slike oppdateringer eller endringer kan for eksempel være å sikre at utstyret fungerer som det skal. Slike programvareoppdateringer eller -endringer kan påvirke eller slette data som du har lagret i utstyret. Vi er ikke ansvarlige for at data påvirkes eller slettes som følge av en programvareoppdatering eller -endring.

Åndsverk. Løsningen er beskyttet av åndsverkslover og internasjonale avtaler. Alle rettigheter i og til løsningen eies av AGCO eller selskapets leverandører, og ikke noe i denne avtalen overfører eller tildeler rettigheter til, eiendomsrett til eller interesser i løsningen til deg.

Lisens. AGCO gir deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, gjenkallelig, lokalt begrenset og tidsbegrenset sluttbrukerlisens til å aktivere og bruke løsningen og nettstedet. Du kan ikke leie bort, lease, viderelisensiere eller låne løsningen til en tredjepart. AGCO forbeholder seg retten til å overdra sine rettigheter til løsningen og for det formålet overdra denne avtalen, men vil informere om dette i avsnittet nedenfor, under overskriften ENDRINGER I VILKÅR OG TJENESTER.

Ingen omvendt utvikling. Du kan ikke utføre omvendt utvikling på, dekompilere eller demontere løsningen, unntatt i den grad slike aktiviteter er uttrykkelig tillatt i henhold til gjeldende lover utover denne begrensningen.

ENDRINGER I VILKÅR OG TJENESTER: VI FORBEHOLDER OSS RETTEN TIL Å ENDRE VILKÅRENE I DENNE AVTALEN PÅ HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT. ALLE ENDRINGER TRER I KRAFT IDET DE PUBLISERES PÅ NETTSTEDET. DEN OPPDATERTE AVTALEN VIL INKLUDERE PUBLISERINGSDATOEN DA ENDRINGENE TRÅDTE I KRAFT. HVIS DU FORTSETTER Å BRUKE LØSNINGEN ETTER PUBLISERINGEN AV ENDRINGENE PÅ INTERNETT, SAMTYKKER DU SAMTIDIG I DISSE ENDRINGENE. DU BØR GJENNOMGÅ DENNE AVTALEN (INKLUDERT IKRAFTTREDELSESDATOEN) OG RELEVANTE RETNINGSLINJER OFTE FOR Å FORSTÅ VILKÅRENE SOM GJELDER FOR DIN BRUK AV LØSNINGEN OG/ELLER NETTSTEDET. Hvis vi gjør betydelige endringer i denne avtalen som, etter vårt skjønn, vil innvirke negativt på din bruk av løsningen, vil vi enten publisere en merknad på nettstedet om at denne avtalen har blitt endret, samt ikrafttredelsesdatoen for endringene, eller sende deg en melding som beskriver endringene og ikrafttredelsesdatoen. I tilfelle konflikter mellom denne avtalen og vilkårene for tilbud i forbindelse med løsningen skal denne avtalen ha forrang.

Annullering. Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å annullere abonnementet ditt når som helst hvis du unnlater å betale utestående beløp innen forfall eller bryter denne avtalen, eller av hvilken som helst annen grunn. Hvis abonnementet ditt annulleres, er du fremdeles ansvarlig for å betale alle utestående beløp som har påløpt frem til annulleringsdatoen, inkludert alle gebyrer som er beskrevet i dette dokumentet.

Endring i eierskap. Hvis du selger maskinen som er utstyrt med løsningen, må du sørge for at abonnementet er sagt opp før eierskapet overføres. Dette for å unngå at den nye eieren som ikke er en del av denne avtalen, får innsyn i løsningen. Hvis den nye eieren ønsker å ta i bruk løsningen, må vedkommende tegne et nytt abonnement i eget navn.

Støttetjenester. AGCO og selskapets leverandører vil kunne levere deg støttetjenester knyttet til løsningen («støttetjenester»).

Overholdelse av lover. Du må overholde alle aktuelle lover angående bruk av løsningen, inkludert alle aktuelle lover om personvern.

Tredjepartsprodukter. Hvis du skaffer deg tilgang til eller bruker tredjepartsprodukter eller -tjenester, vil vilkårene knyttet til disse tredjepartsproduktene eller -tjenestene også gjelde, og du skal ikke holde AGCO ansvarlig for din tilgang til eller bruk av slike tredjepartsprodukter eller -tjenester.

Oppsigelse. Uten at det påvirker andre rettigheter, kan AGCO, uten å utsettes for konsekvenser, si opp denne avtalen hvis du ikke overholder vilkårene og betingelsene i denne avtalen, eller av hvilken som helst annen grunn. AGCO vil ikke betale noen refusjoner eller gebyrer hvis AGCO sier opp denne avtalen.

Ingen garanti. DU FORSTÅR OG SAMTYKKER I AT NETTSTEDET OG INNHOLDET OG FUNKSJONALITETEN I LØSNINGEN LEVERES «SLIK DE ER» OG UNDERLAGT TILGJENGELIGHET. SELSKAPET ELLER DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER GIR INGEN GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, ANGÅENDE LØSNINGEN, PÅLITELIGHETEN, DEN PREDIKTIVE VERDIEN, FULLSTENDIGHET, RETTIDIGHET ELLER NØYAKTIGHET VED INFORMASJONEN SOM LØSNINGEN INNEHOLDER, ELLER GARANTIER OM AT DIN TILGANG TIL ELLER BRUK AV DETTE NETTSTEDET VIL VÆRE UTEN AVBRUDD ELLER UTEN FEIL, ELLER AT LØSNINGEN ELLER NETTSTEDET VIL VÆRE OPPDATERT TIL ENHVER TID. VI FRASKRIVER OSS HERMED ALLE SLIKE GARANTIER (INKLUDERT, MEN IKKE BREGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, EIENDOMSRETT ELLER IKKE-OVERTREDELSE). AGCO GARANTERER IKKE OG PÅTAR SEG IKKE ANSVAR FOR NØYAKTIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN TIL INFORMASJON, TEKST, GRAFIKK, KOBLINGER ELLER ANDRE ELEMENTER I LØSNINGSPROGRAMMET. AGCO GIR INGEN GARANTIER MED HENSYN TIL SKADER SOM FORÅRSAKES AV OVERFØRING AV DATAVIRUS, DATAORMER, TIDSINNSTILTE BOMBER, LOGISKE BOMBER ELLER ANDRE, LIGNENDE DATAMASKINPROGRAMMER.

Datainnsamling. Ved aktivering begynner løsningen å overføre data, og løsningen og nettstedet kan samle inn, registrere og overføre maskindata, redskapsdata og andre tilknyttede data, og muligens også personopplysninger («data»), inkludert data relatert til maskinposisjon, sporing, overvåkning og aktivitet eller andre data innsamlet av hvilken som helst sensor på maskinen, inkludert, men ikke begrenset til, motorturtall, kraftuttakshastighet, hovedaktiveringsbryter, avkastning og/eller drivstofforbruk. Typen og mengden data som samles inn, avhenger av maskintypen og kan endres når som helst uten varsel. Når du bruker løsningen, kan kjøretøyet spores av GPS-satellittnettverket. Hvis maskinen også brukes av andre, må du informere dem om denne sporbarheten.

Datalagring. For det formålet å levere løsningen vil AGCO beholde dataene i en løpende periode på maksimum 18 måneder i løpet av abonnementsperioden din og fem år etterpå («oppbevaringsperiode»). AGCO kan, etter eget skjønn, ødelegge løsningsdataene etter oppbevaringsperioden eller umiddelbart ved oppsigelse eller utløp av abonnementet ditt. AGCO lagrer løsningsdata i Florida i USA eller i EØS-området.

Datadeling. AGCO samtykker i at du er eieren av maskininformasjonen som er tilgjengelig via nettstedet og løsningen. Aktivering av løsningen skal umiddelbart sette i gang dataoverføringen fra maskinen til AGCO. I tillegg har enkelte løsninger avmerkingsboksen Data Sharing (Datadeling) Ved å merke boksen Data Sharing (Datadeling) starter du datadeling med den valgte forhandleren.

Du gir herved den valgte forhandleren og AGCO samt selskapets datterselskaper (vedlegg A) og deres tjenesteleverandører (samlet omtalt som «lisensmottakere») en royaltyfri, global, evigvarende, ikke-eksklusiv lisens til å skaffe seg tilgang til, bruke, lagre og på andre måter behandle alle løsningsdata for maskinen din for disse formålene: (i) overvåke og analysere maskintilstanden og -ytelsen, (ii) bistå i fortløpende initiativer for produktutvikling og -forbedringer, (iii) beskytte lisensmottakerne mot ethvert krav fremsatt av deg eller en tredjepart i forbindelse med maskinen som løsningsdataene gjelder. Denne lisensen har ingen innvirkning på de gjeldende databeskyttelsesrettighetene dine (som er beskrevet i retningslinjene for personvern på https://www.agcocorp.com/privacy/.

Hvis du velger å dele data med en tredjepart via programmeringsgrensesnittet (API-et) for løsningen, vil alle data som overføres til tredjeparten, være underlagt avtalen mellom deg og tredjeparten.

Hvis maskinen også brukes av andre, må du informere dem om den ovennevnte datadelingen.

Hvis du som dataeier velger ikke å dele tilkoblingsdata, på en per-maskin-basis, lar du ganske enkelt være å merke av i boksen Data Sharing (Datadeling) for den aktuelle maskinen. Du godtar at hvis du ikke merker av i boksen Data Sharing (Datadeling), selv om du vil ha tilgang til løsningsdataene dine på nettstedet, vil ikke tjenesteleverandøren din kunne overvåke den aktuelle maskinen, og du samtykker i at (i) verken AGCO eller selskapets forhandlere skal ha noe ansvar for manglende overvåkning av en slik maskin, og (ii) støttetjenester vil være utilgjengelige til du merker av i boksen Data Sharing (Datadeling), og støttetjenester du har kjøpt, vil bli annullert umiddelbart hvis du velger ikke å dele data lenger. VÆR OPPMERKSOM PÅ AT AGCO TIL ENHVER SKAL HA INNSYN I DATAENE SOM OVERFØRES AV DIN AKTIVERTE MASKIN.

Hvordan bruker vi personopplysningene dine?

Du anerkjenner at løsningdataene kan omfatte personopplysninger (for eksempel beliggenhet). Vi bruker personopplysningene dine kun slik det er beskrevet i retningslinjene for personvern på https://www.agcocorp.com/privacy/.

For å sikre fortsatt drift av tjenesten forbeholder AGCO seg retten til å utnevne enhver autorisert AGCO-forhandler som den primære tjenesteleverandøren. Du blir varslet om slike endringer. Hvis du er uenig i endringen, kan du velge en annen forhandler ved å logge på løsningskontoen din og velge en annen forhandler fra listen. Du har rett til når som helst å be AGCO om å opplyse deg om identiteten til tjenesteleverandøren din og til tredjeparter som AGCO engasjerer fra tid til annen, ved å kontakte DataPrivacy@agcocorp.com.

ANSVARSBEGRENSNING. IKKE I NOE TILFELLE SKAL AGCO ELLER NOEN ANNEN MOTTAKER AV EN LISENS TIL Å BRUKE LØSNINGSDATAENE OG NETTSTEDET HOLDES ANSVARLIG FOR SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAPT FORTJENESTE, VIRKSOMHETSAVBRUDD ELLER TAPT INFORMASJON) SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV: (I) BRUK AV ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE LØSNINGEN ELLER NETTSTEDET, ELLER (II) AGCOS ELLER LISENSMOTTAKERENS UNNLATELSE AV Å OVERVÅKE YTELSEN TIL MASKINEN OG Å GI ANBEFALINGER OM MASKINSERVICE ELLER -VEDLIKEHOLD, SELV OM AGCO HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. IKKE I NOE TILFELLE SKAL AGCO ELLER NOEN LISENSMOTTAKER AV LØSNINGSDATAENE HOLDES ANSVARLIG FOR TAP AV DATA ELLER FOR INDIREKTE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT TAPT FORTJENESTE) ELLER FOR ANDRE SKADER BASERT PÅ KONTRAKT, SØKSMÅLSGRUNN ELLER NOE ANNET GRUNNLAG. AGCO PÅTAR SEG IKKE NOE ANSVAR MED HENSYN TIL INNHOLDET I LØSNINGEN ELLER DELER AV DET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL FEIL ELLER UTELATELSER, INJURIE, KRENKELSE AV RETT TIL OFFENTLIGGJØRING, PERSONVERN, VAREMERKERETTIGHETER, VIRKSOMHETSAVBRUDD, PERSONSKADER, TAP AV PRIVATLIV, MORALSKE RETTIGHETER ELLER UTLEVERING AV KONFIDENSIELL INFORMASJON.

Konfliktløsing. Denne avtalen skal være underlagt og tolkes i henhold til lovene i delstaten Georgia i USA, uten hensyn til prinsipper i lovkonflikter. AGCO kan, etter eget skjønn, avgjøre at alle tvister eller konflikter som oppstår på grunn av eller i forbindelse med denne avtalen eller transaksjoner knyttet til denne avtalen, skal avgjøres gjennom endelig og bindende voldgift under American Arbitration Association Commercial Arbitration Rules i Gwinnett County, Georgia. Voldgiftskjennelsen skal være skriftlig og omfatte detaljert informasjon om avdekkede fakta, lovkonklusjoner og en erklæring om den tilkjente kompensasjonen. Voldgiftskjennelsen skal være spesifikt tvangskraftig og skal kunne pådømmes i hvilken som helst domstol med den nødvendige jurisdiksjonen. Hvis AGCO velger ikke å avgjøre tvisten gjennom megling, skal tvisten eller kravet avgjøres eksklusivt av State Court eller Superior Court i Gwinnett County i Georgia i USA eller av United States District Court for the Northern District of Georgia, Atlanta Division, og ikke i noen annen rettskrets eller jurisdiksjon. Videre samtykker hver part ugjenkallelig i personlig jurisdiksjon og rettskrets og samtykker i gjennomføringen av kjennelsen utstedt eller autorisert av en slik domstol. I den utstrekningen det kan være relevant, samtykker partene uttrykkelig i at FN-konvensjonen for kontrakter for internasjonalt løsøresalg ikke skal gjelde for denne avtalen.

Vedlegg A

AGCO-datterselskaper som får en lisens til data når det merkes av før aktivering av tjenesten. Du finner listen over AGCO-datterselskaper på https://www.agcocorp.com/contact/facilities-list.html.

Kontakt DataPrivacy@agcocorp.com for mer informasjon.