UMOWA DOTYCZĄCA LICENCJI UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO ORAZ WARUNKÓW KORZYSTANIA („UMOWA”)

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ PRZED ZAKUPIENIEM SUBSKRYPCJI W CELU UZYSKANIA DOSTĘPU DO ROZWIĄZANIA TELEMETRYCZNEGO LUB ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCEGO DANYCH ZADANIA, URUCHOMIENIA GO LUB KORZYSTANIA Z NIEGO

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie zakupem subskrypcji rozwiązania telemetrycznego. Niniejsza Umowa określa ważne szczegóły dotyczące (i) subskrypcji płatnej, okresu próbnego lub innej subskrypcji („Subskrypcja”) rozwiązania telemetrycznego, lub rozwiązania dotyczącego danych zadania („Rozwiązanie”) i witryny internetowej dostępnej dla Subskrybentów i innych użytkowników pod adresem https://www.fusesmartfarming.com/ („Witryna”); i (ii) korzystania z określonych informacji i danych (z wyłączeniem danych osobowych) („Dane”), które mogą być gromadzone, zapisywane i przesyłane z maszyn rolniczych powiązanych z Rozwiązaniem lub na ich temat. Informacje dotyczące danych osobowych, które mogą być gromadzone w związku z Usługą, można znaleźć w Informacji o polityce prywatności spółki AGCO na stronie https://www.agcocorp.com/privacy/.

Niniejszy dokument jest zgodną z prawem Umową między Użytkownikiem a spółką AGCO Corporation, Duluth, GA, USA („AGCO” lub „my”). Umowa ta zastępuje wszelkie wcześniejsze propozycje, oświadczenia lub porozumienia między stronami dotyczące Rozwiązania. Jeśli Użytkownik nie akceptuje warunków niniejszej Umowy, nie powinien mieć dostępu do Rozwiązania, włączać go ani używać. Poprzez „akceptację” warunków niniejszej Umowy, uruchomienie lub korzystanie z Rozwiązania Użytkownik potwierdza zawarcie niniejszej Umowy w toku prowadzenia działalności i nie jako Klient albo na podstawie uznania, że przedmiotem niniejszej Umowy jest licencja do praw, która nie jest udzielana do celów prywatnych, rekreacyjnych ani towarzyskich, zwykle łączonych z Klientami.

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY PRZED ZAKUPEM SUBSKRYPCJI, UZYSKANIEM DOSTĘPU DO WITRYNY LUB ROZWIĄZANIA, URUCHOMIENIEM ICH LUB KORZYSTANIEM Z NICH. POPRZEZ „AKCEPTACJĘ” NINIEJSZYCH WARUNKÓW, ROZPOCZĘCIE SUBSKRYPCJI, UZYSKANIE DOSTĘPU DO WITRYNY LUB USŁUGI, URUCHOMIENIE ICH LUB KORZYSTANIE Z NICH UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA ZWIĄZANIE SKUTKAMI PRAWNYMI NINIEJSZEJ UMOWY. PROSIMY O „NIEAKCEPTOWANIE” NINIEJSZEJ UMOWY, NIEWCHODZENIE DO WITRYNY ANI ROZWIĄZANIA, NIEURUCHAMIANIE ICH ANI NIEKORZYSTANIE Z NICH, JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY.

Ograniczenia Rozwiązania. Rozwiązanie oparte jest na sieciach komunikacji bezprzewodowej i systemie nawigacji satelitarnej Global Positioning System („GPS”). NIE WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SĄ ZAWSZE DOSTĘPNE W KAŻDYM MIEJSCU, W SZCZEGÓLNOŚCI W ODLEGŁYCH LUB ZAMKNIĘTYCH OBSZARACH I WE WSZYSTKICH POJAZDACH. Obszar, w którym Użytkownik działa, może wpłynąć na Rozwiązanie, które możemy mu dostarczyć. Rozwiązanie działa wyłącznie w miejscach, gdzie korzystamy z usług Dostawcy usług bezprzewodowych dla Rozwiązania w tym obszarze i wyłącznie w przypadkach, w których Dostawca usług bezprzewodowych może zapewnić kompatybilność techniczną, zasięg, przepustowość sieci i możliwość odbioru w czasie i w miejscu, w którym Rozwiązanie jest wymagane. Rozwiązania, które wykorzystują informacje o lokalizacji pojazdu, funkcjonują wyłącznie w sytuacji, gdy sygnały z satelity GPS nie napotykają na przeszkody, są dostępne w danym miejscu i kompatybilne z systemami pojazdu Użytkownika.

ABY ROZWIĄZANIE MOGŁO DZIAŁAĆ, POJAZD UŻYTKOWNIKA MUSI BYĆ WYPOSAŻONY W DZIAŁAJĄCY UKŁAD ELEKTRYCZNY.

Uaktualnienia oprogramowania. Rozwiązanie korzysta z oprogramowania, które spółka AGCO udostępnia Użytkownikowi („Oprogramowanie”). Oprogramowanie jest przedmiotem licencji, a nie sprzedaży na rzecz Użytkownika, i może wystąpić konieczność jego aktualizacji lub zmiany. Użytkownik wyraża zgodę na to, że spółka AGCO może zdalnie zmienić lub uaktualnić Oprogramowanie w pojeździe Użytkownika bez żadnego powiadomienia ani zgody. Uaktualnienia te i zmiany mogą na przykład służyć podtrzymaniu lub udoskonaleniu prawidłowego funkcjonowania sprzętu Użytkownika. Uaktualnienia lub zmiany Oprogramowania mogą wpłynąć na dane, które Użytkownik przechowuje na swoim sprzęcie, lub spowodować ich usunięcie. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu żadnych danych, na które miało wpływ uaktualnienie lub zmiana Oprogramowania, lub które zostały w jego wyniku usunięte.

Prawa własności intelektualnej. Rozwiązanie jest chronione przez międzynarodowe prawa dotyczące własności intelektualnej i traktaty międzynarodowe. Wszystkie prawa do Rozwiązania stanowią własność spółki AGCO lub jej dostawców i żadne postanowienie niniejszej Umowy nie przenosi żadnego prawa, tytułu ani udziału do Rozwiązania na Użytkownika.

Licencja. Spółka AGCO udziela Użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej, odwołalnej, ograniczonej w czasie i przestrzeni licencji użytkownika końcowego do uruchamiania i wykorzystywania Rozwiązania i Witryny. Użytkownik nie może wynajmować, udostępniać na zasadzie licencji ani podlicencji ani wypożyczać Rozwiązania żadnej osobie trzeciej. Spółka AGCO zastrzega sobie prawo do przeniesienia swoich praw do Rozwiązania i w tym celu do cesji niniejszej Umowy, o czym jednak powiadomi zgodnie z poniższym punktem ZMIANY WARUNKÓW I ROZWIĄZANIA.

Zakaz stosowania inżynierii wstecznej. Użytkownik nie może dokonywać czynności z zakresu inżynierii wstecznej, dekompilować ani demontować Rozwiązania, z wyjątkiem i tylko w tym zakresie, w jakim tego typu działania są dopuszczalne przez mające zastosowanie prawa, niezależnie od tego ograniczenia.

ZMIANY WARUNKÓW I ROZWIĄZANIA: ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO ZMIANY WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY W DOWOLNYM CZASIE. WSZELKIE ZMIANY WCHODZĄ W ŻYCIU PO ICH OPUBLIKOWANIU W WITRYNIE INTERNETOWEJ. ZMIENIONA UMOWA BĘDZIE ZAWIERAĆ DATĘ PUBLIKACJI, Z KTÓRĄ ZMIANY WESZŁY W ŻYCIE. DALSZE KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z ROZWIĄZANIA PO PUBLIKACJI ZMIAN W INTERNECIE BĘDZIE RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ TAKICH ZMIAN PRZEZ UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK POWINIEN CZĘSTO PRZEGLĄDAĆ UMOWĘ (W TYM SPRAWDZAĆ DATĘ WEJŚCIA W ŻYCIE) I OBOWIĄZUJĄCE ZASADY, ABY ROZUMIEĆ WARUNKI, KTÓRE MAJĄ ZASTOSOWANIE DO KORZYSTANIA PRZEZ NIEGO Z ROZWIĄZANIA LUB WITRYNY INTERNETOWEJ. Jeżeli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w niniejszej Umowie, które naszym zdaniem miałyby negatywny wpływ na korzystanie przez Użytkownika z Rozwiązania, wówczas opublikujemy komunikat w Witrynie, że niniejsza Umowa uległa zmianie, wraz z podaniem daty wejścia w życie takiej zmiany albo przekażemy Użytkownikowi powiadomienie opisujące takie zmiany i datę ich wejścia w życie. W przypadku ewentualnej sprzeczności między niniejszą Umową a warunkami oferty na Rozwiązanie niniejsza Umowa ma znaczenie rozstrzygające.

Anulowanie. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania Subskrypcji Użytkownika w dowolnym czasie, jeśli Użytkownik nie zapłaci należnych kwot w terminie, naruszy postanowienia niniejszej Umowy lub z każdej innej przyczyny wedle naszego uznania. W przypadku gdy Subskrypcja zostanie anulowana, Użytkownik będzie nadal ponosił odpowiedzialność z tytułu płatności wszystkich nieuregulowanych sald, narosłych do daty anulowania, w tym wszelkich opisanych w niniejszej Umowie opłat.

Zmiana własności. W przypadku sprzedaży maszyny wyposażonej w Rozwiązanie należy upewnić się, że Subskrypcja zostanie zakończona przed przeniesieniem własności, aby uniknąć jakiegokolwiek nielegalnego oglądania lub monitorowania nowego właściciela niebędącego stroną niniejszej Umowy. Jeśli nowy właściciel chce korzystać z Rozwiązania, musi zawrzeć nową Subskrypcję we własnym imieniu.

Usługi wsparcia. Spółka AGCO i jej dealerzy mogą świadczyć usługi wsparcia związane z Rozwiązaniem („Usługi wsparcia”).

Zgodność z przepisami prawa. Użytkownik musi zapewnić zgodność ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi korzystania z Rozwiązania, w tym z wszystkimi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych.

Produkty innych firm. Jeśli Użytkownik uzyskuje dostęp do produktów lub usług innych firm, lub korzysta z nich, warunki dotyczące takich produktów lub usług innych firm będą miały także zastosowanie i Użytkownik nie będzie obarczać odpowiedzialnością spółki AGCO z tytułu jego dostępu do takich produktów lub usług innych firm, lub korzystania z nich.

Rozwiązanie umowy. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw, spółka AGCO może rozwiązać niniejszą Umowę, jeśli Użytkownik nie przestrzega warunków niniejszej Umowy lub z każdej innej przyczyny, bez ponoszenia kary. W przypadku gdy spółka AGCO rozwiąże niniejszą Umowę, nie będzie dostępny żaden zwrot zapłaconych opłat.

Wyłączenie gwarancji. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE WITRYNA I ZAWARTOŚĆ ORAZ FUNKCJONALNOŚĆ ROZWIĄZANIA SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. SPÓŁKA I JEJ JEDNOSTKI POWIĄZANE NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH ROZWIĄZANIA, NIEZAWODNOŚCI, PRZEWIDYWANEJ WARTOŚCI, KOMPLETNOŚCI, TERMINOWOŚCI ANI DOKŁADNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W ROZWIĄZANIU, ANI ŻE DOSTĘP UŻYTKOWNIKA DO ROZWIĄZANIA LUB DO WITRYNY BĘDZIE NIEPRZERWANY, WOLNY OD BŁĘDÓW I TERMINOWY WRAZ ZE WSZYSTKIMI UAKTUALNIENIAMI. WSZYSTKIE TAKIE GWARANCJE (W TYM BEZ OGRANICZENIA DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU PRAWNEGO I NIENARUSZANIA PRAW) ZOSTAJĄ NINIEJSZYM WYŁĄCZONE. SPÓŁKA AGCO NIE GWARANTUJE ANI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOKŁADNOŚĆ ANI KOMPLETNOŚĆ JAKICHKOLWIEK INFORMACJI, TEKSTU, GRAFIKI, ŁĄCZY I INNYCH POZYCJI ZAWARTYCH W APLIKACJI ROZWIĄZANIA. SPÓŁKA AGCO NIE UDZIELA GWARANCJI DOTYCZĄCYCH JAKICHKOLWIEK SZKÓD, KTÓRE MOGŁYBY WYNIKNĄĆ Z PRZEKAZANIA WIRUSA KOMPUTEROWEGO, ROBAKA, BOMBY CZASOWEJ, LOGICZNEJ ANI JAKIEGOKOLWIEK PROGRAMU KOMPUTEROWEGO TEGO TYPU.

Gromadzenie danych. Po aktywacji Rozwiązanie rozpocznie przesyłanie danych, a Rozwiązanie i Witryna mogą gromadzić, rejestrować i przesyłać dane dotyczące maszyny, wdrożenia i dane powiązane oraz potencjalnie również dane osobowe („Dane”), w tym dane związane z położeniem, śledzeniem, monitorowaniem i aktywnością maszyny lub inne dane gromadzone przez którykolwiek czujnik maszyny, np. obroty silnika, prędkość WOM, przełącznik główny, wydajność plonowa, nawozy, pestycydy i zużycie paliwa. Rodzaj i ilość gromadzonych Danych będą się różnić w zależności od typu maszyny i mogą zmienić się w każdym czasie bez uprzedzenia. Podczas korzystania z Rozwiązania pojazd Użytkownika można śledzić za pomocą systemu nawigacji satelitarnej GPS. Jeśli maszyna Użytkownika jest używana nie tylko przez niego, poinformuje on każdego innego użytkownika maszyny o możliwości śledzenia.

Przechowywanie danych. W celu zapewnienia Rozwiązania spółka AGCO może utrzymywać Dane przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy w okresie Subskrypcji oraz pięć lat po tym okresie („Okres przechowywania danych”). Wedle własnego uznania spółka AGCO może zniszczyć Dane Rozwiązania po upływie Okresu przechowywania danych albo natychmiast po anulowaniu lub wygaśnięciu Subskrypcji Użytkownika. Spółka AGCO będzie przechowywać Dane Rozwiązania na Florydzie, w Stanach Zjednoczonych lub w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Udostępnianie danych. Spółka AGCO przyjmuje, że Użytkownik jest właścicielem wszelkich informacji lub danych dotyczących maszyny, które są dostępne za pośrednictwem Witryny lub Rozwiązania. Aktywacja Rozwiązania spowoduje natychmiastowe rozpoczęcie transferu Danych z maszyny do spółki AGCO. Ponadto niektóre Rozwiązania posiadają pole „Udostępnianie danych”. Poprzez zaznaczenie pola „Udostępnianie danych” Użytkownik rozpocznie udostępnianie danych wybranemu dealerowi.

Użytkownik niniejszym udziela swojemu wybranemu dealerowi oraz spółce AGCO i jej jednostkom powiązanym (Załącznik A) oraz dostawcom usług („Licencjobiorcy”) wolnej od opłat, ogólnoświatowej, bezterminowej, niewyłącznej licencji na uzyskiwanie dostępu do Danych Rozwiązania maszyny Użytkownika, korzystania z nich, przechowywania ich lub w inny sposób przetwarzania ich w celu (i) monitorowania i analizowania stanu oraz wydajności maszyny; (ii) udzielenia pomocy przy ciągłym udoskonalaniu produktów; (iii) przejęcia od Licencjobiorców odpowiedzialności cywilnej z tytułu wszelkich roszczeń Użytkownika lub osób trzecich związanych z maszyną, której dotyczą Dane Rozwiązania. Niniejsza licencja nie ma wpływu na prawa do ochrony danych osobowych, które mają zastosowanie (i które zostały wyjaśnione w Informacji o polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.agcocorp.com/privacy/.

W przypadku gdy Użytkownik zdecyduje się na udostępnienie danych stronie trzeciej za pośrednictwem interfejsu API Rozwiązania, wszystkie przesłane stronie trzeciej dane będą regulowane umową zawartą między Użytkownikiem a osobą trzecią.

W przypadku gdy maszyna jest obsługiwana przez osoby inne niż Użytkownik, poinformuje on takiego operatora o wspomnianej wyżej procedurze Udostępniania danych.

W przypadku gdy Użytkownik jako właściciel danych postanowi nie udostępniać Danych Rozwiązania dla danej maszyny, Użytkownik może po prostu pozostawić niezaznaczone pole „Udostępnianie danych” dla tej maszyny.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli nie zaznaczy pola „Udostępnianie danych”, mimo że będzie miał dostęp do Danych Rozwiązania w Witrynie, jego dealer zapewniający serwis nie będzie w stanie monitorować tej maszyny, a Użytkownik wyraża zgodę na to, że (i) ani spółka AGCO, ani jej dealerzy nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności z tytułu niemonitorowania takiej maszyny oraz (ii) że niedostępne będą wszelkie Usługi wsparcia do czasu, gdy Użytkownik zaznaczy pole „Udostępnianie danych”, a świadczenie wszelkich zakupionych przez Użytkownika Usług wsparcia zostanie zakończone natychmiast po rezygnacji przez Użytkownika z udostępniania danych. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE SPÓŁKA AGCO PRZEZ CAŁY CZAS BĘDZIE MIAŁA WGLĄD W DANE PRZESYŁANE PRZEZ AKTYWNĄ MASZYNĘ.

Jak możemy wykorzystać dane osobowe Użytkownika

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane dotyczące Rozwiązania mogą obejmować dane osobowe dotyczące Użytkownika (takie jak jego lokalizacja). Będziemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika wyłącznie w sposób określony w naszej informacji o polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.agcocorp.com/privacy/.

Aby zapewnić ciągłość tej usługi, spółka AGCO zastrzega sobie prawo do wyznaczenia autoryzowanego dealera AGCO jako głównego usługodawcy. W przypadku takiej zmiany Użytkownik otrzyma powiadomienie o zmianach. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zmianę, ma prawo wybrać innego dealera, logując się na swoje konto Rozwiązania i wybierając innego dealera z listy. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo do zażądania od spółki AGCO podania tożsamości dealera zapewniającego serwis i osób trzecich zaangażowanych w spółce AGCO poprzez skontaktowanie się z DataPrivacy@agcocorp.com.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W ŻADNYM PRZYPADKU SPÓŁKA AGCO ANI ŻADEN POSIADACZ LICENCJI NA KORZYSTANIE Z DANYCH I WITRYNY ROZWIĄZANIA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD (W TYM BEZ OGRANICZEŃ, UTRACONYCH KORZYŚCI, PRZERW W DZIAŁALNOŚCI LUB UTRATY INFORMACJI) POWSTAŁYCH W WYNIKU: (I) KORZYSTANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z ROZWIĄZANIA LUB WITRYNY; ALBO (II) NIEMONITOROWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ AGCO LUB LICENCJOBIORCĘ WYDAJNOŚCI MASZYNY I PRZEKAZANIA ZALECEŃ DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI LUB KONSERWACJI MASZYNY, NAWET JEŚLI SPÓŁKA AGCO ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W ŻADNYM WYPADKU SPÓŁKA AGCO ANI ŻADEN LICENCJOBIORCA POSIADAJĄCY LICENCJĘ NA DANE ROZWIĄZANIA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU UTRATY DANYCH LUB Z TYTUŁU SZKÓD POŚREDNICH, SPECJALNYCH, WYPADKOWYCH, PRZYCZYNOWYCH (W TYM UTRACONYCH KORZYŚCI) LUB INNYCH SZKÓD ZWIĄZANYCH Z UMOWĄ, DELIKTEM LUB INNĄ PODSTAWĄ PRAWNĄ. SPÓŁKA AGCO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAWARTOŚĆ ROZWIĄZANIA ANI ŻADNEJ JEGO CZĘŚCI, M.IN. ZA BŁĘDY I ZAWARTE POMINIĘCIA, ZNIESŁAWIENIA, NARUSZENIA PRAWA DO PUBLIKACJI, PRYWATNOŚĆ, PRAWA DOTYCZĄCE ZNAKÓW HANDLOWYCH, PRZERWANIE PRACY, OBRAŻENIA CIELESNE, UTRATĘ PRYWATNOŚCI, PRAWA MORALNE LUB UJAWNIENIE INFORMACJI NIEJAWNEJ.

Rozwiązywanie sporów. Prawem właściwym dla wykładni niniejszej umowy jest prawo stanu Georgia w USA, nie uwzględniając norm prawa kolizyjnego. Według wyłącznego uznania spółki AGCO każdy spór lub roszczenie powstałe w wyniku niniejszej Umowy lub w związku z nią lub transakcji w niej przewidzianych zostaną rozstrzygnięte ostatecznym i wiążącym orzeczeniem arbitrażowym zgodnie z Zasadami Arbitrażu Handlowego Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego w hrabstwie Gwinnett w stanie Georgia. Orzeczenie arbitrażowe zostanie sporządzone na piśmie i będzie zawierało szczegółowe określenie faktów, wnioski prawne i oświadczenie o orzeczonym środku prawnym. Orzeczenie arbitrażowe podlega bezpośredniemu wykonaniu, a jego zasadność może zostać przedstawiona do oceny jakiemukolwiek właściwego sądowi. Jeśli spółka AGCO nie zdecyduje się na postępowanie arbitrażowe, wtedy spór lub roszczenie zostanie rozstrzygnięte wyłącznie w stanowym lub wyższym sądzie hrabstwa Gwinnett w stanie Georgia w USA lub sądzie obwodowym dla północnego obwodu Georgii, oddział Atlanta, i w żadnym innym miejscu ani jurysdykcji. Ponadto każda ze stron udziela nieodwołalnej zgody na poddanie się wyłącznej osobowej i miejscowej właściwości i wyraża zgodę na doręczenie pism procesowych wydanych lub zatwierdzonych przez taki sąd. W zakresie, w jakim może to mieć zastosowanie, strony wyraźnie zgadzają się wyłączyć stosowanie przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych dotyczących międzynarodowego handlu towarami do niniejszej Umowy.

Załącznik A

Jednostki stowarzyszone AGCO otrzymają licencję na korzystanie z danych po zaznaczeniu pola „Aktywacja Usługi”. Listę Jednostek stowarzyszonych AGCO można znaleźć na stronie https://www.agcocorp.com/contact/facilities-list.html.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem DataPrivacy@agcocorp.com.