LOPPUKÄYTTÄJÄN KÄYTTÖOIKEUS- JA KÄYTTÖEHTOSOPIMUS (SOPIMUS)

TUTUSTU TÄHÄN SOPIMUKSEEN HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN TILAAT TAI AKTIVOIT TELEMETRIAJÄRJESTELMÄN TAI TASK DATA -PALVELUN TAI KÄYTÄT NIITÄ

Kiitos mielenkiinnostasi telemetriapalvelun tilauksen hankintaa kohtaan. Tässä sopimuksessa määritetään tärkeitä tietoja, jotka koskevat (i) telemetria- tai Task Data -palvelun (”palvelu”) maksullista tilausta, kokeilutilausta tai muunlaista tilausta (”tilaus”) ja osoitteessa https://www.fusesmartfarming.com/ tilaajien ja muiden käytettävissä olevaa sivustoa (”sivusto”), sekä (ii) tiettyjen palveluun liittyvistä maatalouskoneista mahdollisesti kerättävien, tallennettavien ja siirrettävien tietojen (henkilötietoja lukuun ottamatta) käyttöä. Lisätietoja palvelun mahdollisesti keräämistä henkilötiedoista on AGCOn tietosuojailmoituksessa osoitteessa https://www.agcocorp.com/privacy/

Tämä on laillinen sopimus, joka on voimassa käyttäjän ja AGCO Corporationin, Duluth, GA, USA (”AGCO” tai ”me”) välillä ja joka korvaa kaikki aiemmat sopijapuolten väliset palvelua koskevat ehdotukset, esitykset ja sopimukset. Jos käyttäjä ei hyväksy tämän käyttöoikeussopimuksen ehtoja, hän ei saa aktivoida palvelua eikä käyttää sitä. Hyväksymällä tämän sopimuksen ehdot ja/tai aktivoimalla palvelun ja/tai käyttämällä sitä käyttäjä vahvistaa tekevänsä tämän sopimuksen joko liiketoiminnan osana, ei kuluttajana, tai vaihtoehtoisesti ilmoitat tiedostavasi, että tämän sopimuksen aihe on käyttöoikeus, jota ei myönnetä tavallisesti kuluttajiin liittyviin yksityisiin kodin, vapaa-ajan tai sosiaalisen elämän käyttötarkoituksiin.

TUTUSTU TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOIHIN HUOLELLISESTI ENNEN KUIN OSTAT TILAUKSEN, KÄYTÄT SIVUSTOA TAI PALVELUA TAI AKTIVOIT SIVUSTON TAI PALVELUN. HYVÄKSYMÄLLÄ NÄMÄ EHDOT, TEKEMÄLLÄ TILAUKSEN, KÄYTTÄMÄLLÄ SIVUSTOA TAI PALVELUA TAI AKTIVOIMALLA SIVUSTON TAI PALVELUN KÄYTTÄJÄ SITOUTUU NOUDATTAMAAN TÄTÄ SOPIMUSTA. JOS ET SITOUDU NOUDATTAMAAN TÄTÄ SOPIMUSTA, ÄLÄ HYVÄKSY SITÄ, ÄLÄ KÄYTÄ ÄLÄKÄ AKTIVOI SIVUSTOA TAI PALVELUA.

Palvelua koskevat rajoitukset. Palvelu perustuu langattomien viestintäverkkojen ja GPS (Global Positioning System, GPS) -satelliittiverkon käyttämiseen. KAIKKI PALVELUT EIVÄT OLE AINA KÄYTETTÄVISSÄ KAIKKIALLA, ERITYISESTI SYRJÄISISSÄ TAI SULJETUISSA PAIKOISSA, EIVÄTKÄ KAIKISSA AJONEUVOISSA. Käyttöalue saattaa vaikuttaa tarjoamaamme palveluun. Palvelu toimii ainoastaan alueilla, joilla meillä on langattomien yhteyksien palveluntarjoaja, ja ainoastaan, jos kyseisen palveluntarjoajan tekniset edellytykset, kattavuus, verkon kapasiteetti ja vastaanotto riittävät kyseisen käyttöajankohdan ja -paikan tarpeisiin. Ajoneuvon sijaintitietoja käyttävät palvelut toimivat ainoastaan, kun ajoneuvon järjestelmän kanssa yhteensopivat GPS-satelliittisignaalit ovat vastaanotettavissa esteittä ja käytettävissä kyseisessä paikassa.

AJONEUVOSSA ON OLTAVA TOIMIVA SÄHKÖJÄRJESTELMÄ, JOTTA PALVELU TOIMII.

Ohjelmistopäivitykset. Palvelu käyttää ohjelmistoa, jonka AGCO toimittaa käyttäjän käytettäväksi (”ohjelmisto”). Käyttäjällä on ohjelmiston käyttöoikeus, eikä sitä ei myydä hänelle, ja ohjelmistoa tarvitsee ehkä päivittää tai muuttaa ajoittain. Käyttäjä hyväksyy, että AGCO saattaa muuttaa tai päivittää ajoneuvon ohjelmistoa etäyhteyden välityksellä ilman erillistä ilmoitusta tai lupaa. Päivitykset tai muutokset saattavat liittyä esimerkiksi laitteiston huoltoon tai sen toiminnan tehostamiseen. Nämä ohjelmiston päivitykset tai muutokset saattavat vaikuttaa laitteistoon tallennettuihin tietoihin tai poistaa niitä. Emme vastaa ohjelmiston päivityksiin tai muutoksiin liittyvästä tietojen muutoksista tai poistoista.

Immateriaalioikeudet. Palvelu on suojattu immateriaalioikeuslaeilla ja kansainvälisillä sopimuksilla. AGCO tai sen toimittajat omistavat kaikki oikeudet palveluun. Mikään tässä sopimuksessa mainittu ei siirrä tai myönnä käyttäjälle minkäänlaisia oikeuksia, omistusoikeuksia eikä omistajuutta palveluun.

Käyttöoikeus. AGCO myöntää käyttäjälle ei-yksinomaisen, ei siirrettävissä olevan, peruutettavissa olevan, paikan ja ajan perusteella rajoitetun loppukäyttäjän käyttöoikeuden palvelun ja sivuston aktivoimiseen ja käyttämiseen. Käyttäjä ei saa vuokrata, leasing-vuokrata, alilisensioida eikä lainata palvelua kolmannelle osapuolelle. AGCO pidättää oikeuden luovuttaa edelleen oikeuksiaan palveluun ja luovuttaa sitä varten myös tämän sopimuksen. AGCO kuitenkin ilmoittaa tästä jäljempänä kappaleessa EHTOJEN JA PALVELUN MUUTOKSET.

Ei kääntämistä. Käyttäjällä ei ole oikeutta takaisinmallintaa, muokata eikä purkaa palvelua muussa kuin sovellettavan lain nimenomaisesti sallimassa määrässä tästä rajoituksesta huolimatta.

EHTOJEN JA PALVELUN MUUTOKSET: PIDÄTÄMME OIKEUDEN MUUTTAA TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA MILLOIN TAHANSA. MUUTOKSET TULEVAT VOIMAAN SEN JÄLKEEN, KUN NE ON PÄIVITETTY SIVUSTOOMME. PÄIVITETTY SOPIMUS SISÄLTÄÄ JULKAISUPÄIVÄN, JONA MUUTOKSET TULIVAT VOIMAAN. KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY MUUTOKSET JATKAMALLA PALVELUN KÄYTTÖÄ SEN JÄLKEEN, KUN MUUTOKSET ON ILMOITETTU SIVUSTOSSA. KÄYTTÄJÄN KANNATTAA TARKISTAA SOPIMUS (MUKAAN LUKIEN SEN VOIMAANTULOPÄIVÄ) JA SOVELLETTAVAT KÄYTÄNNÖT, JOTTA HÄN TIEDOSTAA, MITKÄ EHDOT KOSKEVAT PALVELUN JA/TAI SIVUSTON KÄYTTÖÄ. Jos teemme tähän sopimukseen merkittäviä muutoksia, jotka oman harkintamme mukaan häiritsevät palvelun käyttöä, julkaisemme sivustossa ilmoituksen sopimuksen muuttumisesta ja muutoksen voimaantulopäivän tai ilmoitamme muutoksista ja niiden voimaantulopäivän suoraan käyttäjälle. Jos tämän sopimuksen ja muun palvelua koskevan tarjouksen ehdoissa ilmenee ristiriita, tämä sopimus on ensisijainen.

Peruuttaminen. Pidätämme oikeuden peruuttaa käyttäjän tilauksen milloin tahansa, jos käyttäjä ei ole maksanut suorituksiaan ajallaan tai jos hän on toiminut tämän sopimuksen vastaisesti taikka mistä tahansa muusta syystä oman harkintamme mukaan. Jos käyttäjän tilaus on peruutettu, hänen on silti maksettava kaikki jäljellä olevat peruutuspäivään mennessä kertyneet velkansa, mukaan lukien tässä kuvatut mahdolliset maksut.

Omistajuuden muutos. Jos käyttäjä myy koneen, johon tämä palvelu on asennettuna, hänen on varmistettava, että tilaus lopetetaan ennen omistajuuden siirtymistä uudelle omistajalle, joka ei ole tämän sopimuksen osapuoli, niin ettei tämä pysty tarkastelemaan tai käyttämään palvelua luvattomasti. Jos uusi omistaja haluaa käyttää palvelua, hänen tulee tehdä itse uusi tilaus.

Tukipalvelut. AGCO ja sen jälleenmyyjät voivat tarjota käyttäjälle palvelun tukipalveluja (”tukipalvelut”).

Lakien noudattaminen. Käyttäjän on noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja, jotka koskevat palvelun käyttöä, mukaan lukien kaikki sovellettavat tietosuojalait.

Kolmansien osapuolten tuotteet. Jos käyttäjä käyttää kolmansien osapuolten tuotteita ja palveluja, myös niiden käyttöehdot ovat voimassa. Käyttäjä ei voi pitää AGCOa vastuussa siitä, että hän itse käyttää kyseisiä kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluja.

Päättäminen. AGCO voi muihin oikeuksiin vaikuttamatta päättää tämän sopimuksen, jos käyttäjä ei noudata sen ehtoja, tai mistä tahansa muusta syystä rangaistuksetta. Jos AGCO päättää tämän sopimuksen, käyttäjälle ei makseta hyvitystä eikä muita maksuja.

Ei takuuta. KÄYTTÄJÄ TIEDOSTAA JA HYVÄKSYY, ETTÄ SIVUSTO SEKÄ PALVELUN SISÄLTÖ JA TOIMINNOT TOIMITETAAN SELLAISINAAN JA SITEN KUIN NE OVAT SAATAVINA. YRITYS JA SEN TYTÄRYHTIÖT EIVÄT ANNA MITÄÄN PALVELUA KOSKEVIA NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA PALVELUN SISÄLTÄMIEN TIETOJEN LUOTETTAVUUDESTA, ENNAKOINTIARVOSTA, TÄYDELLISYYDESTÄ, AJANTASAISUUDESTA TAI TARKKUUDESTA EIVÄTKÄ PALVELUN TAI SIVUSTON KÄYTÖN KESKEYTYKSETTÖMYYDESTÄ, VIRHEETTÖMYYDESTÄ TAIKKA PÄIVITYSTEN AJANTASAISUUDESTA. SANOUDUMME TÄTEN IRTI KAIKISTA TÄLLAISISTA TAKUISTA (MUKAAN LUKIEN OLETETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUDESTA TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA). AGCO EI TAKAA PALVELUN SOVELLUKSEN SISÄLTÄMIEN TIETOJEN, TEKSTIN, KUVIEN, LINKKIEN TAI MUIDEN KOHTEIDEN PAIKKANSAPITÄVYYTTÄ, TÄYDELLISYYTTÄ TAI TODENMUKAISUUTTA EIKÄ OLE VASTUUSSA NIISTÄ. AGCO EI VASTAA VAHINGOISTA, JOITA VOI AIHEUTUA TIETOKONEVIRUKSEN, MADON, AIKAPOMMIN, LOOGISEN POMMIN TAI MUUN VASTAAVAN TIETOKONEOHJELMISTON SIIRTÄMISESTÄ.

Tiedonkeruu. Kun palvelu aktivoidaan, se aloittaa tiedonsiirron ja palvelu ja sivusto voivat kerätä, tallentaa ja siirtää koneen ja työkoneen tietoja ja niihin liittyviä tietoja ja mahdollisesti myös henkilötietoja (”tiedot”). Näihin tietoihin kuuluvat koneen sijainti-, jäljitys-, seuranta- ja toimintatiedot tai muut koneen antureiden keräämät tiedot, kuten moottorin kierrosluvun, voimanoton nopeuden, pääkytkimen, pellon, lannoitteiden, tuholaistorjunta-aineiden ja/tai polttoaineen määrän tiedot. Kerättävien tietojen tyyppi ja määrä vaihtelee koneen tyypin mukaan ja saattaa muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Palvelun käytön aikana ajoneuvoa voi seurata GPS-satelliittiverkon kautta. Jos käyttäjä ei ole ainoa kyseisen koneen käyttäjä, hänen on ilmoitettava seurannan mahdollisuudesta toisille koneen käyttäjille.

Tietojen tallennus. AGCO säilyttää tiedot palvelun tarjoamista varten enintään 18 kuukauden ajan tilausjakson aikana ja viisi vuotta sen päättymisen jälkeen (“tietojen säilyttämisaika”). AGCO voi poistaa palvelun tiedot oman harkintansa mukaan säilytysajan kuluttua tai heti käyttäjän tilauksen peruutuksen tai päättymisen jälkeen. AGCO säilyttää palvelun tietoja Yhdysvaltojen Floridassa tai Euroopan talousalueella.

Tietojen jakaminen. AGCO tiedostaa, että käyttäjä omistaa konetta koskevat tiedot, jotka ovat käytettävissä sivustossa ja palvelussa. Palvelun aktivointi käynnistää välittömästi tiedonsiirron koneesta AGCOlle. Joissakin palveluissa on lisäksi Tietojen jakaminen -valintaruutu. Kun käyttäjä rastittaa Tietojen jakaminen -valintaruudun, hän alkaa jakaa tietojaan valitulle jälleenmyyjälle.

Käyttäjä myöntää tällöin valitsemalleen jälleenmyyjälle, AGCOlle ja sen tytäryhtiöille (todiste A) sekä niiden palveluntarjoajille (yhdessä ”käyttöoikeuden saajat”) tekijänoikeusvapaan, maailmanlaajuisen, jatkuvan, ei-yksinomaisen oikeuden käyttää, tallentaa ja muutoin käsitellä kaikkia käyttäjän koneen palvelun tietoja (i) koneen kunnon ja suorituskyvyn seurantaa ja analysointia varten; (ii) meneillään olevien tuotteiden kehitys- ja parannushankkeiden avustamista varten; (iii) käyttöoikeuden saajien puolustamiseen kaikilta käyttäjän tai kolmansien osapuolten vaateilta, jotka koskevat palvelun tietoihin liittyvää konetta. Lisenssi ei vaikuta sovellettaviin tietosuojaoikeuksiin (jotka esitetään tietosuojailmoituksessa osoitteessa https://www.agcocorp.com/privacy/.

Jos käyttäjä jakaa tiedot kolmannen osapuolen kanssa palvelun ohjelmointirajapinnan kautta, käyttäjän ja kyseisen kolmannen osapuolen välinen sopimus koskee kaikkia kolmannelle osapuolelle siirrettäviä tietoja.

Jos käyttäjä ei ole ainoa kyseisen koneen käyttäjä, hänen on ilmoitettava edellä mainitusta tietojen jakamisesta toisille koneen käyttäjille.

Jos käyttäjä ei tietojen omistajana halua jakaa tietyn koneen palvelua koskevia tietoja, hän voi jättää Tietojen jakaminen -valintaruudun valitsematta kyseisen koneen kohdalla. Käyttäjä tiedostaa, että jos hän jättää tietojen jakaminen -valintaruudun valitsematta, hän voi käyttää palvelun tietoja sivustossa, mutta huoltojälleenmyyjä ei voi valvoa kyseistä konetta. Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että (i) AGCO ja sen jälleenmyyjät eivät ole vastuussa kyseisen koneen valvomatta jättämisestä ja (ii) että tukipalvelut eivät ole käytettävissä, ennen kuin käyttäjä valitsee tietojen jakaminen -valintaruudun. Samoin kaikki käyttäjän ostamat tukipalvelut eivät ole enää käytettävissä siitä hetkestä lähtien, kun käyttäjä lakkaa jakamasta tietoja. HUOMAA, ETTÄ AGCO VOI MILLOIN TAHANSA TARKASTELLA KAIKKIA AKTIVOIDUSTA KONEESTA SIIRRETTYJÄ TIETOJA.

Miten saatamme käyttää henkilötietojasi

Käyttäjä hyväksyy, että palvelun tiedot saattavat sisältää hänen henkilötietojaan (kuten sijaintitietoja). Käytämme henkilötietoja vain tavalla, joka on määritetty tietosuojailmoituksessamme osoitteessa https://www.agcocorp.com/privacy/.

Palvelun tarjoamisen jatkuvuuden takaamiseksi AGCO varaa itselleen oikeuden nimetä minkä tahansa valtuutetun AGCO-jälleenmyyjän ensisijaiseksi palveluntarjoajaksi. Käyttäjälle ilmoitetaan aina tällaisista muutoksista. Jos käyttäjä ei hyväksy muutosta, hän voi valita toisen jälleenmyyjän kirjautumalla tililleen palvelussa ja valitsemalla luettelosta toisen jälleenmyyjän. Käyttäjällä on oikeus pyytää AGCOlta milloin tahansa huoltojälleenmyyjän ja AGCOn kanssa toimivien kolmansien osapuolten tiedot sähköpostitse osoitteesta DataPrivacy@agcocorp.com.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE. AGCO TAI MIKÄÄN MUU PALVELUN TIETOJEN JA SIVUSTON KÄYTTÖOIKEUDEN SAAJA EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA MENETETYT LIIKEVOITOT, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN MENETTÄMINEN), JOTKA AIHEUTUVAT: (I) PALVELUN TAI SIVUSTON KÄYTÖSTÄ TAI SEN KÄYTÖN ESTYMISESTÄ; TAI (II) SIITÄ, ETTÄ AGCO TAI KÄYTTÖOIKEUDEN SAAJA EI VALVO KONEEN SUORITUSKYKYÄ EIKÄ SUOSITTELE KONEEN HUOLTOTOIMIA, VAIKKA AGCOA OLISI VAROITETTU SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. AGCO TAI MIKÄÄN PALVELUN KÄYTTÖOIKEUDEN SAAJA EI MISSÄÄN TILANTEESSA OLE VASTUUSSA TIETOJEN MENETYKSESTÄ TAI SUORISTA, EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ TAI JOHDANNAISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN LIIKETOIMINNAN MENETYKSET) TAI MUISTA VAHINGOISTA SOPIMUKSEN, VAHINGONKORVAUKSEN TAI MINKÄ TAHANSA MUUN PERUSTEELLA. AGCO EI OLE VASTUUSSA PALVELUN SISÄLLÖSTÄ TAI SEN OSISTA, MUKAAN LUKIEN SEN SISÄLTÄMÄT VIRHEET TAI PUUTTEET, KUNNIANLOUKKAUKSET, TIETOJEN JULKISTAMISOIKEUDEN LOUKKAUKSET, TIETOSUOJA, TAVARAMERKKIOIKEUDET, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN, HENKILÖVAHINGOT, YKSITYISYYDEN SUOJAN MENETYS, MORAALISET OIKEUDET TAI LUOTTAMUKSELLISTEN TIETOJEN JULKISTAMINEN.

Kiistojen ratkaisu. Tätä sopimusta hallitaan ja tulkitaan Georgian osavaltion (USA) lakien mukaisesti, lain ristiriitaisuusperiaatteista huolimatta. AGCOn oman harkinnan mukaan kaikki tähän sopimukseen tai siinä mainittuihin toimiin liittyvät kiistat, ristiriidat tai vaateet käsitellään lopullisesti ja sitovasti American Arbitration Association -järjestön (AAA) kaupallisten välimiesmenettelyjen (Commercial Arbitration Rules) mukaan Georgian Gwinnett Countyssa. Välitystuomio on kirjallinen ja sisältää yksityiskohtaiset tiedot faktoista ja lain päätelmistä sekä lausunnon myönnetystä hyvityskeinosta. Välitystuomion on oltava nimenomaisesti toteutuskelpoinen, ja siihen liittyvä päätös voidaan tehdä missä tahansa oikeusistuimessa, jolla on päätäntävaltaa asiassa. Jos AGCO ei halua sovitella, kiista, ristiriita tai vaade käsitellään ainoastaan Georgian osavaltion Gwinnett Countyn osavaltion tuomioistuimessa tai ylemmässä tuomioistuimessa tai Pohjois-Georgian Atlantan-osaston Yhdysvaltain piirituomioistuimessa eikä missään muualla. Lisäksi kukin osapuoli sitoutuu hyväksymään kyseisten tuomioistuinten toimivallan ja niiden määrittämät tai hyväksymät prosessit peruuttamattomasti. Osapuolet hyväksyvät sovellettavissa määrin, että YK:n kansainvälisen tavarakaupan yleissopimusta ei sovelleta tähän sopimukseen.

Todiste A

AGCOn tytäryhtiöt saavat käyttöoikeudet tietoihin, kun palvelu aktivoidaan. Ajoittain päivitettävä luettelo AGCOn tytäryhtiöistä on saatavana osoitteessa https://www.agcocorp.com/contact/facilities-list.html.

Saat lisätietoja sähköpostitse osoitteesta DataPrivacy@agcocorp.com