Deze AGCO-website wordt u aangeboden op de voorwaarden zoals deze hieronder worden beschreven. Door deze website te bezoeken en gebruik te maken van de informatie op deze website, gaat u akkoord met toepasselijkheid van deze voorwaarden. Indien u het oneens bent met deze voorwaarden, moet u onze website niet gebruiken. Onze Privacy-verklaring kan ook van toepassing zijn op uw gebruik van onze website.

De Privacy-verklaring beschrijft de voorwaarden waaronder wij persoonsgegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, verwerken. Door het gebruik van onze website, geeft u toestemming voor een dergelijke verwerking. U mag onze website niet misbruiken door deze opzettelijk te infecteren met een computervirus, Trojaans paard, worm, logic bomb of andere informatie die kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag geen poging doen om onbevoegde toegang tot onze website te verkrijgen, tot de server waarop onze website is opgeslagen of tot een server, computer of database die met onze website is verbonden. U mag onze website niet aanvallen via een computeraanval die leidt tot een gebrek aan beschikbaarheid van onze website (DoS- of DDos-aanval). Door deze website te bezoeken, verleent u hierbij uitdrukkelijk toestemming dat uw gegevens regelmatig voor administratieve doeleinden worden gecontroleerd.

Wanneer tijdens dergelijke controles criminele activiteiten worden vastgesteld, kunnen de bevoegde autoriteiten hierover worden ingelicht. Indien u niet akkoord gaat met een dergelijke controle, dient u deze website direct te verlaten. De rechten, eigendomsrechten en belangen van alle copyrights in de softwaretekst of de hierin opgenomen afbeeldingen zijn het eigendom van of zijn in licentie verleend aan AGCO. Openbaarmaking, verveelvoudiging of distributie van het hierin opgenomen materiaal is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van AGCO. De naam van AGCO of de merken van AGCO (waaronder Challenger, Fella, Fendt, Fuse, Gleaner, GSI, Massey Ferguson en Valtra) of de logo’s van de merken van AGCO mogen niet worden gebruikt in advertenties of reclame of anderszins worden verspreid zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AGCO of zoals bepaald in de toepasselijke dealer- of distributieovereenkomst die is aangegaan met een bedrijf van AGCO. Op deze website kan niets worden geïnterpreteerd als een licentieverlening voor of het gebruiksrecht van een patent of handelsmerk van AGCO zonder de schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van AGCO of derde, die mogelijk de weergegeven patenten of handelsmerken bezit. Als u vragen hebt over het gebruik van patenten of handelsmerken, of als u wilt weten of een item een handelsmerk van AGCO is, moet u uw vragen aan AGCO richten. De inhoud van onze website wordt uitsluitend verstrekt voor algemene informatie. Deze is niet bedoeld om gelijk te staan aan advies waarop u zou moeten vertrouwen. Wij verrichten redelijke inspanningen om te zorgen dat de informatie op deze website zo correct, volledig en actueel mogelijk is. Echter, deze website kan onnauwkeurigheden, fouten of gebreken bevatten waarvan AGCO elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid afwijst. Deze voorwaarden en de informatie op de website kan van tijd tot tijd wijzigen. Controleer deze voorwaarden elke keer als u onze website wilt gebruiken, om te zorgen dat u de voorwaarden die op dat moment van toepassing zijn, begrijpt.

Informatie over AGCO of producten van AGCO dienen uitsluitend ter referentie en bieden geen garantie op betrouwbaarheid. In geen geval kan een bedrijf van AGCO aansprakelijk worden gesteld voor speciale schade, indirecte schade of gevolgschade (waaronder verlies van winst of omzet), hetzij in een contract, door nalatigheid of andere onrechtmatige daad, voortkomende uit of verband houdende met het gebruik, het misbruik of de prestaties van deze website of verband houdende met de informatie, het ontbreken van informatie, documenten, software of enige andere informatie die is verkregen via de website van AGCO. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door AGCO, mag informatie afkomstig uit databases op deze website niet door u worden gereproduceerd of verspreid in welke vorm dan ook, en u bent niet gerechtigd om persoonlijke informatie over individuen voor persoonlijke doeleinden of voor commercieel gebruik over te nemen. Deze website kan koppelingen naar websites van derden bevatten. Deze koppelingen zijn gemakshalve voor u toegevoegd. Deze gekoppelde sites vallen niet onder het beheer of de invloed van AGCO. AGCO is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van gekoppelde websites van derden, of een koppeling op een gekoppelde site. De aanwezigheid van een koppeling betekent niet noodzakelijkerwijs dat AGCO de gekoppelde entiteiten, gekoppelde site of producten of diensten op een gekoppelde site goedkeurt. Wij garanderen niet dat onze website veilig of vrij van bugs of virussen is, of dat onze website altijd beschikbaar en onafgebroken toegankelijk zal zijn. AGCO is niet verantwoordelijk voor en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor virussen of schade aan uw computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendommen, ter wille van uw toegang tot deze website of het downloaden van materialen, gegevens, tekst, afbeeldingen, video of audio van de website. U dient alle noodzakelijke stappen te ondernemen om te zorgen dat gegevens, financiële gegevens of commercieel gevoelige informatie, afkomstig of deel uitmakend van AGCO, die in uw bezit of onder uw controle komt door het gebruik van deze website, wordt beschermd en vertrouwelijk word behandeld.

In het bijzonder mag u de gegevens of informatie niet, geheel of gedeeltelijk, gebruiken of reproduceren in welke vorm dan ook, behalve zoals mogelijk is goedgekeurd door AGCO, of de gegevens of informatie bekendmaken aan een derde partij of derde personen die niet door AGCO zijn gemachtigd om deze te ontvangen, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van AGCO.

Maak uzelf vertrouwd met de voorwaarden van ons Cookiebeleid, want dit is van toepassing op uw gebruik van de website en geeft informatie over de cookies op onze website.